Privacyverklaring MarkMyWork. Versie Definitief 1.0

1. Algemene overwegingen

MarkMyWork hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. In dit privacybeleid willen we u op transparante wijze informeren over hoe binnen onze organisatie wordt omgegaan met persoonsgegevens. MarkMyWork respecteert de privacy van al haar klanten en de gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de door u verschafte persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld.                                                                                            

MarkMyWork handelt ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens conform de daartoe geldende wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming, hetgeen in ieder geval betekent dat wij:
- Persoonsgegevens verwerken conform het doel waarvoor ze zijn verstrekt. Deze doelen en de daarvoor benodigde persoonsgegevens worden in deze privacyverklaring onder punt 2 genoemd.
- Alleen die persoonsgegevens verwerken die noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
- Passende (technische en/of organisatorische) maatregelen hebben genomen om de beveiliging van persoonsgegevens te waarborgen.
- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze aan MarkMyWork zijn verstrekt, dan wel voortvloeit uit een wettelijke verplichting.
- Op de hoogte zijn van de rechten omtrent persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van de overeenkomst en de bedrijfsvoering en deze te respecteren.

MarkMyWork is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Mark van der Sluis is belast met privacybeleid en is voor personen de contactpersoon ingeval van vragen en of verzoeken rondom persoonsgegevens.

Contactpersoon:

Mark van der Sluis
info@markmy.work

2. Doeleinden en (bijzondere) persoonsgegevens

Als u een relatie bent van MarkMyWork worden uw gegevens opgeslagen in onze administratie en worden gebruikt om onze diensten aan u te kunnen leveren. Dit zijn in principe zo genoemde ‘Generieke persoonsgegevens’. (Naam, adres, woonplaats enz).

MarkMyWork verwerkt gegevens in opdracht van opdrachtgevers. Hierbij is de opdrachtgever de verantwoordelijke voor deze gegevens en zijn wij slechts verantwoording verschuldigd aan de verwerkers verantwoordelijke. Wij kunnen hierom geen gegevens verstrekken over deze verwerkingen en verwijzen hiervoor naar de verantwoordelijke van deze verwerkingen.  Indien MarkMyWork bijzondere persoons gegevens verwerkt voor een verwerkersverantwoordelijke gebeurt dit altijd op basis van een verwerkersovereenkomst.

3. Inzien en verstrekking persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door MarkMyWork. Wij verstrekken uw gegevens alleen aan derden indien daar een noodzaak voor is voor de uitvoering van onze activiteiten en er een getekende Vewerkers-overeenkomst aan ten grondslag ligt. Verder worden de persoonsgegevens verstrekt aan derden indien MarkMyWork daartoe verplicht is door de wet of een rechterlijke uitspraak.

Indien wij als verwerker optreden voor een Verwerkers verantwoordelijke kunnen wij geen gegevens of informatie verstrekken over deze gegevens. U dient hiervoor contact op te nemen met de verantwoordelijke voor de verwerkingen. U heeft altijd de mogelijkheid om uw opgeslagen persoonsgegevens in te zien. Hiervoor vragen wij u om uzelf te legitimeren.

U hebt tot slot het recht uw gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of een andere partij. Ook hiervoor vragen wij u om uzelf te legitimeren.

4. Bewaartermijn

De vereniging bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig voor het doel waarvoor ze in de administratie zijn opgenomen en gebruikt en te hanteren wettelijke termijnen. Uw Generieke persoonsgegevens zullen uiterlijk 7 jaar na beëindiging van werkzaamheden uit de administratie worden verwijderd.

5. Beveiliging van persoonsgegevens

MarkMyWork heeft noodzakelijke technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking of verlies.